Contactgegevens

Stichting Ophovenerhof
Molenweg 57
6133XM Sittard
info@ophovenerhof.nl
046-4519711

Missie/Taakstelling

‘’Kleinschalige zorg; Gewoon anders!’’

Stichting Ophovenerhof is ‘’Gewoon Anders’’, omdat:

 • We een kleinschalige organisatie zijn in tegenstelling tot andere organisaties. We staan persoonlijk en kort bij de cliënt en zijn familie.
 • We tonen kracht in ons werk. We gaan ver(der) in onze begeleiding én we gaan nog even door waar anderen stoppen.
 • We tonen passie in ons werk. We begeleiden met passie, met ons hart (maar zetten ook onze kennis en kunde in).
 • Binnen de Stichting pleiten we voor openheid. Er heerst een cultuur waarin iedereen, iedereen kan en mag aanspreken op zijn/haar daden, beloftes en verwachtingen.
 • Binnen de Stichting pleiten we voor onvoorwaardelijkheid. We staan onvoorwaardelijk achter dat wat we doen.
 • Binnen de Stichting is er sprake van wendbaarheid, Door de horizontale organisatie structuur zijn we in staat snel en adequaat te reageren op vragen, veranderingen en ontwikkelingen.
 • Binnen de Stichting pleiten we voor duurzaam leefklimaat. We streven naar de hoogst mogelijke duurzaamheid op elk niveau/vlak.

Visie

Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionair en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van de visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie.

 • Het bieden van een veilig en respectvol leefklimaat voor de deelnemers en de bewoners van Stichting Ophovenerhof.
 • De Kwaliteit van Bestaan van de deelnemers en de bewoners verbeteren en behouden. We streven naar een zo groot mogelijke autonomie.
 • Het behouden en waar mogelijk versterken van het sociale netwerk van de deelnemers en de bewoners.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • Het beheren en exploiteren van dagbestedingscentra en het aanbieden van woonbegeleiding voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.De stichting hanteert daarbij het volgende uitgangspunt: Zij stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal.
 • De stichting zal voldoen aan de eisen als vervat in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI) en het Uitvoeringsbesluit WTZI, of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regelgeving.